ALGEMENE VOORWAARDEN CHEF ALI

Via Chef Ali kan je foodboxen bestellen met verse halal ingrediënten, voorzien van recepten van chef Mounir Toub. Deze foodboxen worden bij jou thuis bezorgd, zodat jij alleen nog maar hoeft te koken.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van Chef Ali maakt. In deze algemene voorwaarden is neergelegd wat jij van ons mag verwachten en, andersom, aan welke voorwaarden jij je moet houden bij het gebruik van Chef Ali.nl en onze diensten. Met “jou”, “je” en “jij” bedoelen we jou/jouw onderneming als gebruiker van Chef Ali.nl en van onze diensten.

Je kan deze voorwaarden downloaden en printen via http://chefali.nl/shop/algemenevoorwaarden.

Artikel 1. Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben we een aantal begrippen gedefinieerd. Deze worden steeds met een hoofdletter geschreven en kunnen zowel in enkelvoud als in meervoud worden gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

Account: een door jou aangemaakt profiel van jouw gegevens, in te zien via jouw persoonlijke Chef Ali Omgeving.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Chef Ali: de besloten vennootschap Chef Ali Foodbox B.V., kantoorhoudende te (1055 RW) Amsterdam, aan de Bos en lommerplein 270 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 65640659.
Dienst: De levering van Foodboxen door Chef Ali.
Foodbox: de foodbox van Chef Ali met daarin de Ingrediënten en Recepten.
Ingrediënten: de door Chef Ali samengestelde en aan jou geleverde voedingsproducten in de Foodbox.
Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee je gebruik kan maken van de Dienst en toegang krijgt tot jouw Chef Ali Omgeving.
IE-rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, portretrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eenlijnsprestaties.
Mijn Chef Ali Omgeving: jouw persoonlijke omgeving waarin je kunt inloggen met jouw Inloggegevens en waar jouw Account en facturen beschikbaar zijn.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en Chef Ali inzake de levering van de Foodbox. Deze leveringsvoorwaarden vormen integraal onderdeel van deze Overeenkomst.
Privacy Statement: het privacy statement van Chef Ali, beschikbaar via www.chefali.nl/privacy
Recept: de door Chef Ali samengestelde en aan jou geleverde instructies in de Foodbox, benodigd voor de bereiding van de Ingrediënten.
Website: de website van Chef Ali, bereikbaar via (onder andere) www.chefali.nl en alle onderliggende pagina’s.

1.2 Voor toepassing van deze Overeenkomst maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele nieuwsbrieven, het gebruik van de Website, alle bestellingen en contacten en/of (rechts)handelingen tussen jou en Chef Ali, ook indien deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst. Eventuele (algemene) voorwaarden die jij hanteert zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
2.2 Chef Ali kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Je ontvangt daarvan bericht op het door jou aangegeven e-mailadres en/of via de Website. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden zijn altijd op de Website te vinden. Door het voortzetten van de Dienst, accepteer je de toepasselijkheid van de aangepaste Algemene Voorwaarden. Als je niet kunt instemmen met de gewijzigde Algemene Voorwaarden is jouw enige mogelijkheid om te stoppen met de Dienst. Je hebt dan geen recht op eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds afgenomen Diensten (waaronder Foodboxen), tenzij dat gezien de feiten en omstandigheden onredelijk zou zijn.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1 De op de Website aangeboden Foodboxen met de daarbij horende prijzen gelden als vrijblijvend aanbod, en Chef Ali staat niet in voor de volledigheid of juistheid van (het aanbod van Foodboxen op) de Website.
3.2 Via de Website kun je een aanvraag doen voor het afnemen van de Dienst. Aanvaarding door Chef Ali van jouw aanvraag dient schriftelijk te geschieden. Chef Ali behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een aanvraag te weigeren. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat je niet woonachtig bent in een levergebied dat op de Website vermeld is.

Artikel 4. Bezorging Foodbox
4.1 Chef Ali neemt gepaste zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Dienst en de samenstelling van de Foodbox. Je gaat akkoord met de samenstelling van de Foodbox door Chef Ali, meer in het bijzonder de Ingrediënten en de Recepten.
4.2 Het adres dat jij aan Chef Ali kenbaar hebt gemaakt, geldt als plaats van levering voor de Foodbox. Indien je de plaats van levering wilt wijzigen, dien je dit uiterlijk 5 (vijf) dagen voor de beoogde leverdatum van de eerstvolgende Foodbox schriftelijk aan Chef Ali te melden.
4.3 Chef Ali zal proberen de Foodbox te bezorgen tussen 12 en 22 uur, hetgeen indicatief is. Indien de bezorging vertraging zal ondervinden of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, treedt Chef Ali hiertoe met jou in overleg.
4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Foodbox ligt bij Chef Ali tot het moment van bezorging bij jou aan de deur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Jij bent verantwoordelijk voor de inspectie en kwaliteitscontrole van de geleverde Foodboxen, meer in het bijzonder de Ingrediënten. Indien de geleverde Foodbox niet voldoet aan de eisen die men hier redelijkerwijs aan mag stellen althans aan de samenstelling zoals door Chef Ali kenbaar gemaakt, dien je Chef Ali daarvan onverwijld op de hoogte te stellen door een e-mail te versturen naar klantenservice@chefali.nl.
4.6 Indien jij niet aanwezig bent op de plaats van levering op het moment van levering, neemt Chef Ali de Foodbox in retour en treedt Chef Ali met jou in overleg om een nieuwe moment van levering te bepalen. De kosten van deze nieuwe levering komen voor jouw rekening. Vanaf het moment waarop Chef Ali de Foodbox in retour neemt, sta jij in voor eventuele schade aan de Foodbox of eventueel bederf van de Ingrediënten.
4.7 Indien je nadere instructies wilt geven over de te leveren Foodbox, dien je dit 10 (tien) dagen voor het beoogde moment van aflevering schriftelijk aan Chef Ali mede te delen. Nadere instructies kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het verzoek om de Foodbox op een andere plek (bijvoorbeeld voor de deur) te plaatsen. Indien je nadere instructies geeft, staat Chef Ali niet in voor eventuele schade aan de Foodbox of eventueel bederf in de geleverde Ingrediënten. Evenmin staat Chef Ali in voor eventuele door Chef Ali gemaakte fouten bij de uitvoering van deze levering.
4.8 Het is mogelijk om de levering van Foodboxen te pauzeren. Indien je de levering van een Foodbox door Chef Ali wilt pauzeren dien je dit uiterlijk 10 (tien) werkdagen voor de beoogde afleverdatum van de te pauzeren Foodbox schriftelijk aan Chef Ali mee te delen. Het is mogelijk om meerdere Foodboxen aan de hand van één mededeling te pauzeren, doch niet mogelijk om meer dan 3 (drie) opeenvolgende Foodboxen te pauzeren, tenzij Chef Ali dit schriftelijk aan je mededeelt.

Artikel 5. Reclame
5.1 De door Chef Ali geleverde Foodboxen betreffen verse/gekoelde/bevroren Ingrediënten en kunnen niet door jou naar Chef Ali worden teruggestuurd, tenzij de samenstelling van de Foodbox en/of de kwaliteit van de Ingrediënten in substantiële mate niet voldoet aan de door Chef Ali kenbaar gemaakte omschrijving voor de betreffende Foodbox.
5.2 Indien de Foodbox gebreken vertoont zoals bedoeld in het vorige artikellid, dien je de Foodbox binnen 3 (drie) dagen na ontvangst aan Chef Ali terug te sturen. Chef Ali accepteert deze terugzending alleen indien je Chef Ali onder vermelding van je naam, afleverdatum en afleveradres schriftelijk mededeelt welk Ingrediënt welk gebrek heeft. Chef Ali stuurt jou slechts in dat geval onverwijld een andere Foodbox toe.
5.3 Indien de Foodbox in niet-substantiële mate niet voldoet aan de door Chef Ali kenbaar gemaakte omschrijving voor de betreffende Foodbox of in andere zin kleine gebreken vertoont, dien je in overleg te treden met Chef Ali. In dat geval zal Chef Ali zijn best doen om de Foodbox zo goed mogelijk in overeenstemming met de door Chef Ali kenbaar gemaakte omschrijving van de betreffende Foodbox te laten zijn en eventueel vervangende Ingrediënten naar jou toe sturen.

Artikel 6. Account en Mijn Chef Ali Omgeving
6.1 Via de Website kan je een Account aanmaken en wordt jouw Mijn Chef Ali Omgeving gecreëerd en beschikbaar gesteld. Om de Dienst van Chef Ali af te kunnen nemen is het noodzakelijk een Account aan te maken.
6.2 Tijdens het aanmaken van jouw Account geef je zelf jouw Inloggegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw Inloggegevens en aansprakelijk voor het eventueel onbevoegd gebruik dat van en met jouw Inloggegevens wordt gemaakt.
6.3 Zodra je vermoedt of weet dat jouw Inloggegevens niet langer geheim zijn of dat sprake is van misbruik van jouw Account of Mijn Chef Ali Omgeving, dien jij Chef Ali daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om onbevoegde toegang en misbruik te voorkomen. Chef Ali kan ook zelf, zonder melding door jou, maatregelen treffen zodra misbruik wordt vermoed, zoals het veranderen van jouw Inloggegevens.
6.4 Jouw Mijn Chef Ali Omgeving is tot 1 jaar na de levering van de laatste Foodbox beschikbaar. Daarna wordt jouw Mijn Chef Ali Omgeving en de daarin opgeslagen gegevens verwijderd. Je ontvangt hiertoe twee waarschuwingen: een maand en twee weken voordat verwijdering plaatsvindt. De waarschuwingen worden verstuurd aan het door jou aangegeven e-mailadres.

Artikel 7. Prijzen en betaling
7.1 De prijzen voor de Foodboxen zijn per Foodbox vermeld op de Website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven door Chef Ali.
7.2 Betaling vindt plaats op de manier en binnen de termijn zoals aangegeven op de Website en/of in het bestelproces van de Foodbox. Daar waar voor het uitvoeren van de betaling door jou gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zoals payment providers, accepteer je dat de voorwaarden van die derden van toepassing zijn en dat Chef Ali geen aansprakelijkheid kan accepteren voor (gebreken in) de uitvoering door die derden.
7.3 Jouw facturen zijn beschikbaar in jouw Chef Ali Omgeving en kunnen door jou worden geprint en gedownload.
7.4 Indien je niet binnen een aangegeven betalingstermijn het door jou verschuldigde bedrag aan Chef Ali volledig en onherroepelijk hebt betaald, ben je direct in verzuim. Dit betekent dat Chef Ali de middelen die de wet daaraan verbindt in mag zetten, zonder dat zij jou eerst een aanmaning stuurt. Als Chef Ali ervoor kiest jou wel een aanmaning te sturen, dan betekent dat overigens niet dat Chef Ali die middelen dan niet meer in kan zetten, maar gunt ze jou vrijwillig een termijn om alsnog te betalen.
7.5 Als je een klacht hebt over de uitvoering van de levering of een factuur neemt Chef Ali dat uiteraard serieus en zal er samen met jou worden onderzocht wat er precies aan de hand is. Het indienen van een klacht betekent echter niet dat jij het recht hebt om jouw verplichtingen ten opzichte van Chef Ali mag opschorten.
7.6 Chef Ali is altijd gerechtigd om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen gelden uiteraard niet met terugwerkende kracht.

Artikel 8. IE-rechten
8.1 Alle IE-rechten met betrekking tot de Website, de Mijn Chef Ali Omgeving, de Recepten en de Foodbox komen uitsluitend toe aan Chef Ali of haar licentiegevers. Er worden geen IE-rechten aan jou overgedragen. Wel krijg je een gebruiksrecht (licentie) zoals in het volgende lid omschreven.
8.2 Chef Ali geeft jou het recht om de Website, jouw Chef Ali Omgeving en de Recepten te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, totdat dat recht wordt beëindigd. Dit gebruiksrecht is strikt beperkt tot jouw gebruik en slechts voor privédoeleinden. Jij mag het gebruiksrecht niet aan anderen overdragen en ook geen sub-licenties aan anderen verlenen. Het gebruiksrecht is niet-exclusief.
8.3 Je erkent dat het voor Chef Ali erg belangrijk is om haar IE-rechten te beschermen, het bestaan van haar onderneming is daar immers van afhankelijk. Je accepteert dan ook dat het gebruik van de Website, jouw Chef Ali Omgeving en de Recepten, beperkt wordt door deze Algemene Voorwaarden. Het is jou niet toegestaan om de beperkingen in deze Algemene Voorwaarden te overtreden en/of enige informatie die via de Website, de Mijn Chef Ali Omgeving of de Foodbox toegankelijk wordt gemaakt, openbaar te maken of te verspreiden, al dan niet in gewijzigde vorm en/of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan toegestaan in deze Algemene Voorwaarden. Dit is anders als Chef Ali jou daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven of als dwingend recht bepaald gebruik door jou wel toestaat. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om Recepten anders dan voor privédoeleinden te gebruiken of openbaar te maken.
8.4 Gezien het grote belang van Chef Ali bij de bescherming van haar IE-rechten, zoals in het vorige lid aangegeven, accepteer je een boete op het overtreden daarvan. Als je in strijd handelt met hetgeen is bepaald in artikel 6.3, heeft Chef Ali het recht om van jou een boete te vorderen van EUR 1.000,= (in woorden: duizend euro) per afzonderlijke overtreding. Een afzonderlijke overtreding betekent bijvoorbeeld het in strijd met deze Algemene Voorwaarden delen van een Recept met iemand anders. Als er twee Recepten worden gedeeld, dan zijn dat twee overtredingen. Chef Ali kan deze boete direct vorderen als zij bekend wordt met een overtreding, zonder jou eerst te waarschuwen en zonder een uitspraak van een rechter. Je accepteert in het geval van overtreding naast het moeten betalen van een boete ook dat Chef Ali het recht heeft om in plaats van of aanvullend op de boete haar (volledige) schade op jou te verhalen.

Artikel 9. Privacy
9.1 De verwerking van jouw persoonsgegevens door Chef Ali gebeurt in overeenstemming met de wettelijke vereisten en het Privacy Statement.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Chef Ali aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het leveren van de Foodboxen, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
10.2 Mocht Chef Ali wel op grond van dwingend recht aansprakelijk worden gehouden jegens jou, dan is Chef Ali uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die jij lijdt als gevolg van een aan Chef Ali toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Chef Ali is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de prijs die jij voor de betreffende Foodbox hebt betaald en in ieder geval nooit hoger dan een bedrag van EUR 500,= (in woorden: vijfhonderd euro).
10.3 Met directe schade wordt uitsluitend bedoeld:
a. persoonlijk letsel of beschadiging van de gezondheid;
b. materiële schade aan zaken;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
d. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak van de schade.
10.4 Iedere aansprakelijkheid van Chef Ali voor alle andere dan directe schade, zoals beschreven in het vorige lid, waaronder in ieder geval gevolgschade, is uitgesloten. Met gevolgschade wordt bedoeld, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in het transport van dataverkeer.
10.5 Voor zover de Ingrediënten zijn voorzien van een houdbaarheids- of gebruiksdatum, geldt dat Chef Ali voor gebruik van deze Ingrediënten na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Chef Ali meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Chef Ali vervalt 6 (zes) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11. Garanties en vrijwaringen
11.1 Chef Ali geeft jou geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen, in welke vorm dan ook, ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Website, Foodboxen, Recepten en Ingrediënten, behoudens zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Chef Ali staat uitdrukkelijk niet in voor de versheid of kwaliteit van Ingrediënten, aangezien Chef Ali hiervoor afhankelijk is van zijn leveranciers.
11.2 Jij staat er jegens Chef Ali voor in dat je altijd zult handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en dat de informatie die je bij het aanmaken van jouw Account verstrekt compleet, actueel en juist is. Je begrijpt en erkent dat de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang zijn voor de optimale werking van de levering van de Foodboxen.
11.3 Als derden Chef Ali aanspreken door jouw gebruik van de Website, jouw Mijn Chef Ali Omgeving, de Recepten, de Ingrediënten en/of de Foodboxen (waaronder gebruik in strijd met deze Algemene Voorwaarden), dan zal jij ervoor zorgen dat je Chef Ali vrijwaart, door alle schade en kosten die daaruit voortvloeien te vergoeden.
11.4 Jij staat ervoor in dat je Ingrediënten, waarop een houdbaarheids- of gebruiksdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer verwerkt en/of consumeert. Jij vrijwaart Chef Ali uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren en/of gebruik van de Ingrediënten, indien je deze na de houdbaarheidsdatum of gebruiksdatum hebt bewerkt of verwerkt.

Artikel 12. Herroepingsrecht
12.1 Jij hebt het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van de Foodbox de overeenkomst betreffende levering van die specifieke Foodbox zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij:
 de Foodbox een beperkte houdbaarheid heeft;
 de verzegeling van de Foodbox na de levering is verbroken.
12.2 Indien het ontbindingsrecht van toepassing is, kan je van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding, zoals door Chef Ali verstrekt op de Website, in te vullen en dit formulier binnen 14 dagen na ontvangst van de Foodbox samen met de Foodbox te retourneren aan Chef Ali.
12.3 Jij bent verplicht de te retourneren Foodbox uiterlijk binnen 14 dagen na de verklaring tot ontbinding aan Chef Ali terug te sturen. De kosten van retourzending komen voor jouw rekening.
12.4 In geval van ontbinding op grond van artikel 12 lid 1, zal Chef Ali het door jou op grond van de Overeenkomst reeds betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Chef Ali is gerechtigd de waardevermindering van de Foodbox in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door jou dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard en de kenmerken van de Foodbox vast te stellen.

Artikel 13. Duur en beëindiging
13.1 Een Overeenkomst met Chef Ali wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en strekt tot het wekelijks afleveren van Foodboxen aan jou door Chef Ali.
13.2 Je kunt te allen tijde je lidmaatschap bij Chef Ali opzeggen, mits je daarbij een opzegtermijn van 10 (tien) dagen hanteert.
13.3 In geval van ontbinding van de Overeenkomst tussen jou en Chef Ali, vindt geen ongedaanmaking plaats van alles dat Chef Ali al heeft geleverd en/of heeft gedaan en jouw daar tegenover staande betalingsverplichting.
13.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt de toegang tot de met de Inloggegevens afgeschermde delen van de Website direct ontzegd. Wel mag je, wanneer dat toelaatbaar is op grond van deze Algemene Voorwaarden, gebruik blijven maken van reeds bezorgde Foodboxen en Recepten voor privédoeleinden.

Artikel 14. Klachten en geschillen
14.1 Chef Ali neemt klachten zeer serieus. Je kunt jouw klachten mailen aan klantenservice@chefali.nl. Chef Ali zal zich inspannen om samen met jou te zoeken naar een redelijke oplossing van jouw klacht.
14.2 Op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website, jouw Mijn Chef Ali Omgeving en de levering van Foodboxen is Nederlands recht van toepassing.

***